Regulamin korzystania z usług serwisu internetowego Mobiledo.pl

Powrót do strony głównej
Preambuła

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu internetowego Mobiledo.pl, zwanego dalej "MOBILEDO", zarządzanego przez Konrada Hawro prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mobiledo Konrad Hawro.

Za pośrednictwem serwisu MOBILEDO świadczona jest e-usługa pozwalająca na tworzenie przez użytkowników mobilnych wersji stacjonarnych stron internetowych.

Definicje
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Mobiledo.
2. E-usługa – usługa realizowana w serwisie Mobiledo polegająca na generowania internetowej strony mobilnej w oparciu o istniejącą stronę stacjonarną wskazaną przez Użytkownika.
3. Abonament Premium – jeden z abonamentów pozwalających na wykupienie dostępu do dodatkowych funkcjonalności oferowanych przez Mobiledo Konrad Hawro w ramach serwisu Mobiledo.pl. Aktualna lista dostępnych abonamentów oraz ich cena i zakres są zawsze dostępne pod adresem internetowym Mobiledo.pl/cennik.
4. Mobiledo – zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców działalność gospodarcza występująca pod nazwą Mobiledo Konrad Hawro, zarządzająca stroną internetową Mobiledo.pl.
5. Użytkownik serwisu – osoba fizyczna lub prawna, która dokonała rejestracji w serwisie internetowym Mobiledo.pl.
6. System płatności – system, za pomocą którego pobierane są płatności za usługi realizowane w serwisie Mobiledo.pl. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.

§1 Postanowienia Ogólne

1. Korzystanie z oferty Serwisu Mobiledo oznacza akceptację niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
2. Korzystanie z e-usługi Mobiledo wymaga posiadania komputera lub innego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową.

§2 Korzystanie z usług serwisu Mobiledo

1. Użytkownik serwisu Mobiledo wyraża wolę korzystania z e-usługi przechodząc przez proces rejestracji.
2. E-usługa dostępna w serwisie Mobiledo pozwala na stworzenie strony mobilnej w oparciu o istniejącą internetową stronę stacjonarną. Użytkownik wybiera w serwisie Mobiledo jeden z dostępnych szablonów graficznych strony mobilnej, a następnie wskazuje treści ze strony stacjonarnej, które mają być wyświetlane na stronie mobilnej w wybranych szablonach podstron. 3. Zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do e-usługi w podstawowej wersji. Dostęp do dodatkowych funkcji może wymagać wykupienia abonamentu Premium.
4. Użytkownik ma dostęp do serwisu Mobiledo tylko za pośrednictwem indywidualnego Konta.
5. Dostęp do Konta jest możliwy tylko po dokonaniu poprawnej identyfikacji Użytkownika na podstawie właściwego identyfikatora i hasła.
6. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w jego brzmieniu aktualnym, w momencie Rejestracji Danych.
7. Serwis Mobiledo i jego usługi są dostępne przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
8. Dokonanie płatności za abonament Premium może nastąpić w bezpiecznej formie elektronicznej: przelewu bankowego, karty płatniczej lub systemu płatności elektronicznych.
9. Podstawowa funkcjonalność serwisu pozwalająca na utworzenie jednej strony mobilnej i pięciu podstron jest bezpłatna. Istnieje możliwość zakupu abonamentu miesięcznego lub jego wielokrotności. Pakiety Premium (Personal, Business oraz Enterprise) są płatne. W ramach pakietów Premium, w zależności od wybranej opcji, możliwe jest umieszczenie strony mobilnej pod własną domeną czy stworzenie dodatkowych stron mobilnych. Opis dostępnych pakietów i ich ceny dostępne są pod adresem Mobiledo.pl/cennik.
10. Przed opublikowaniem utworzonej za pośrednictwem Mobiledo strony mobilnej, wymagana jest weryfikacja zarządzającego stroną stacjonarną za pomocą pliku weryfikacyjnego do umieszczenia w folderze public strony stacjonarnej lub unikalnego kodu do wklejenia w znaczniku head strony stacjonarnej Użytkownika.
11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści, jakie umieszcza na stronach mobilnych wygenerowanych za pośrednictwem Mobiledo.
12. Korzystanie z serwisu Mobiledo jest możliwe za pośrednictwem dowolnego urządzenia komputerowego wyposażonego w przeglądarkę internetową, posiadającego dostęp do internetu.

§3 Licencje i Prawa Autorskie

1. Mobiledo oświadcza, że jest twórcą e-usługi oraz posiada prawa do jej oferowania Użytkownikom.
2. E-usługa chroniona jest Prawem Autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.
3. E-usługa nie może być wykorzystywana do przechowywania i upowszechniania materiałów naruszających w jakikolwiek sposób prawa autorskie. Zakazane jest publikowanie za pośrednictwem e-usługi materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem.

§4 Reklamacje

1. Skargi/reklamacje Klient może składać listownie na adres siedziby Mobiledo lub na adres e-mail: biuro@mobiledo.pl.
2. Skarga/reklamacja powinna określać:
a. przedmiot skargi/reklamacji,
b. dane Użytkownika i jego podpis, jeśli skarga/reklamacja składane są listowanie,
c. przedstawienie okoliczności uzasadniających skargę/reklamację, wraz z żądaniem Klienta.
3. Skarga/reklamacja dotycząca obsługi technicznej jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od jej przyjęcia.
4. Pozostałe skargi/reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Mobiledo.
5. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, mogących skutkować przedłużeniem terminu rozpatrzenia skargi/reklamacji Mobiledo informuje Użytkownika o tym fakcie.
6. Odpowiedź na skargę/reklamację każdorazowo zawiera uzasadnienie.

§5 Odpowiedzialność za zobowiązania

1. Mobiledo dochowuje najwyższej staranności dla zapewnienia ciągłości i poprawności świadczonych usług.
2. Mobiledo nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
a. Dokonaniem zmian w Koncie Użytkownika i zarządzanych przez niego stronach mobilnych z wykorzystaniem identyfikatora i Hasła przez osoby trzecie,
b. Przerwę w świadczeniu e-usługi, jeśli spowodowane to zostało problemem technicznym, teletransmisyjnym lub awarią,
c. działaniem organów władzy publicznej, w szczególności przez zmianę przepisów prawnych, które uniemożliwiają należyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.
d. działaniami siły wyższej, przez które rozumie się zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, a w przypadku ich przewidzenia - niemożliwe do zapobieżenia, stanowiące przeszkodę należytego wykonania zobowiązań.
3. Mobiledo nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego użycia identyfikatora i Hasła.
4. Mobiledo zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia świadczenia e-usługi w przypadku:
a. podejrzenia ujawnienia osobom nieuprawnionym identyfikatora Klienta lub Hasła,
b. podejrzenia wystąpienia Konfliktu interesów,
5. Mobiledo zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi oraz zablokowania dostępu do serwisu Mobiledo w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia łamania postanowień niniejszego regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa.

§6 Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Mobiledo Konrad Hawro.
2. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w serwisie Mobiledo są uprawnione do wglądu i ich modyfikacji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych: MOBILEDO Konrad Hawro. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji zakupu abonamentu, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Operatora, wynikających z przepisów prawa.
4. Mobiledo Konrad Hawro szanując prywatność Użytkownika oświadcza, że Dane Osobowe Użytkownika nigdy i pod żadnym pozorem nie są udostępniane osobom trzecim. Dane Użytkownika służą tylko i wyłącznie do komunikacji z Mobiledo (ochrona danych osobowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Dyrektywą UOKiK), zgodnie z Polityką Prywatności.

§7 Zawarcie i rozwiązanie umowy

1. Umowa na korzystanie z serwisu zatwierdzana poprzez akceptację tego Regulaminu zawierana jest na czas nieokreślony.
2. Obie strony umowy mogą ją rozwiązać z miesięcznym terminem wypowiedzenia.
3. Umowa może zostać wypowiedziana przez Użytkownika serwisu poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości drogą poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@mobiledo.pl. Wiadomość powinna zostać wysłana z adresu e-mail podanego przez Użytkownika serwisu w procesie rejestracji.
4. Umowa może zostać wypowiedziana przez Mobiledo Konrad Hawro poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości drogą poczty elektronicznej z adresu biuro@mobiledo.pl na adres poczty elektronicznej Użytkownika serwisu podany w procesie rejestracji.
5. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika serwisu, który wykupił jeden z abonamentów Premium nie przerywa świadczenia E-usługi w ramach wykupionego abonamentu. Abonamenty Premium wygasają po zakończeniu okresu, na jaki zostały wykupione.
6. Użytkownik serwisu będący osobą fizyczną (konsument), ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Konsument nie może jednak odstąpić od umowy w przypadku gdy rozpoczął już korzystanie z zamówionych usług. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia przez konsumenta, uiszczona przez niego kwota zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatności, którym dokonano płatności za usługę.

§8 Postanowienia Końcowe

1. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony swoich danych udostępnionych w serwisie Mobiledo oraz do nie udostępniania tych danych osobom trzecim.
2. Mobiledo może z ważnych przyczyn dokonać Zmiany Regulaminu, w szczególności w związku z wprowadzaniem nowych funkcji lub produktów. O zmianie Użytkownicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej Mobiledo. Aktualny Regulamin znajduje się zawsze pod adresem: mobiledo.pl/regulamin.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu: